webproject
-   Poczta przez WWW
-   Konfiguracja konta pocztowego

Wyciąg z regulaminu świadczenia usług


e-mail:
Definicje
WebProject - firma WebProject Systemy Informatycznie, ul. Szarych Szeregów 5A/14, 22-100 Chełm
Serwer - dowolny serwer internetowy będący własnością WebProject
Konto - usługa Serwera, do której dostęp wymaga podania loginu i hasła
Użytkownik - osoba, której przyznano login i hasło do dowolnego Konta na Serwerze
Dane - dane osobowe Użytkownika oraz dane przechowywane na Koncie Użytkownika
Postanowienia ogólne
 1. Użytkowanie Konta jest odpłatne.
 2. Opłaty za użytkowanie Konta pobierane są z góry.
 3. Ze względu na konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych, praca Konta może być okresowo wstrzymywana. Przerwy, o których mowa, o ile nie trwają dłużej niż 4h/miesiąc, nie są podstawą do naliczania kar umownych.
 4. Przerwy w pracy Konta spowodowane przyczynami zewnętrznymi, na które WebProject nie miał wpływu (awarie sieci energetycznych, sieci internetowych, itp. poza infrastukturą WebProject) nie stanowią podstawy do naliczenia kary umownej.
 5. Dane Użytkownika są jego własnością.
 6. WebProject dołoży wszelkich starań w celu ochrony Danych.
 7. WebProject oświadcza, że posiada stosowne zabezpieczenia mające na celu należytą ochronę Danych.
 8. Na żądanie uprawnionych do tego podmiotów, WebProject udostępni Dane, o ile żądanie to będzie zgodne z obowiązującym prawem.
 9. WebProject nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika za pomocą jego Konta.
 10. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu stanowi podstawę do zablokowania Konta.
 11. WebProject nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika wynikłe z zablokowania Konta na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 12. Blokada Konta nie wyczerpuje roszczeń WebProject względem Użytkownika z tytułu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, o ile wypływają one ze stosownych uregulowań prawnych.
Prawa użytkownika
 1. Użytkownik Konta ma zapewnioną pełną ochronę swoich Danych.
 2. Użytkownik Konta ma zapewnioną pełną ochronę swoich praw autorskich.
 3. Użytkownik Konta ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej związanej z jego działaniem poprzez: pocztę e-mail, telefonicznie i faxem.
 4. WebProject nie przesyła do Użytkownika Konta żadnych materiałów reklamowych firm trzecich za wyjątkiem komunikatów technicznych dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Konta.
Obowiązki użytkownika
 1. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywać Konto wyłącznie w zakresie i celu jego przeznaczenia.
 2. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywać Konto zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego przyjętymi w internecie.
 3. Użytkownik ma obowiązek wnosić należne opłaty zgodnie z harmonogramem.
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
 2. WebProject zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu będą publikowane nie później niż na 1 miesiąc przed wejściem w życie.
 3. Niniejszy regulamin stanowi wyciąg z Regulaminu Świadczenia Usług WebProject.
KONTAKT
ul. Pijarska 5, I piętro
22-100 Chełm
tel. +48 82 5634214
tel. +48 82 5625132
fax +48 82 5625131
Support Wikipedia
WebProject on Facebook
    Warunki korzystania | Polityka prywatności | Mapa serwisu